Ban quản trị DAMA Việt Nam

Ban quản trị DAMA Việt Nam

  • Dr. Phan Thanh Đức, Key-founder & President
  • Mr. Nguyễn Minh Đức, Key-founder & Vice President, Training and Research
  • Mr. Hồ Thanh Sơn, Co-founder & Vice President, Certification
  • Mr. Trần Hồng Thắng, Co-founder & Vice President, Training and Research
  • Mr. Hoàng Ngọc Dũng, Co-founder & Vice President, Membership
  • Dr. Đinh Văn Thành, Co-founder & Vice President, Partners